Opgeven rundvee voor 104e Fokveedag Boerenlandfeest

20151003 - Fokveedag 115We zijn blij dat we als Fokveedag Boerenlandfeest u hierbij weer van harte mogen uitnodigen voor het opgeven van het rundvee voor de 104e editie op zaterdag 1 oktober aanstaande. In de hierop volgende pagina’s vindt u een formulier waarmee u dieren kunt opgeven.

Voor de negende maal betreft het een BVD-vrije én IBR-veilige rundveekeuring. De hieraan verbonden voorwaarden en consequenties treft u aan in het bijgesloten keuringsreglement. Er zijn in dit opzicht dingen veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.  Zowel vrije als niet vrije bedrijven moeten nu een inspanning leveren, waar we als organisatie ook een bewijs van willen hebben. Hiervoor vragen we graag uw aandacht.

Graag wijzen wij u op het volgende:

  • Bijschrijvingen van dieren is niet toegestaan;
  • Het uitschrijven van dieren is toegestaan tot uiterlijk woensdag 28 september 2016

De rubriekindeling vindt daags voor de keuring plaats. U zult over de rubriekindeling worden geïnformeerd, indien u uw e-mailadres vermeldt op het opgaveformulier.

De rubriekindeling zal ook op www.fokveedag.nl te vinden zijn.

In een rubriek worden maximaal 10 dieren ingedeeld. Elke keuringsronde duurt 20 minuten.

Het opgaveformulier dient uiterlijk op 29 augustus 2016 te worden ingediend bij Jeroen de Vor, secretaris Veecommissie via e-mail: gebrdevor@hotmail.com of postadres, Burg. Berendsstraat 17, 4243 JG Nieuwland

De organisatie ziet uit naar uw opgaven voor de rundveekeuring!

Ook tijdens de 104e Fokveedag-Boerenlandfeest:  voorbrengwedstrijd voor de jeugd van 13 tot en met 23 jaar.

NIEUW is dit jaar de WEA-prijs voor meest economische boerenkoe

 

REGLEMENT voor de BVD-VRIJE en IBR-VEILIGE KEURING 

BVD:

Runderen afkomstig van een officieel vrij bedrijf: Geen verplichtingen.

Runderen afkomstig van een niet vrij bedrijf: Aangetoond virusvrij (antigeen-vrij); uitslag dient 1 week voor fokveedag door inzender bij de organisatie (J. de Vor) te zijn ingeleverd.

Kosten bloedonderzoek voor rekening van de inzender

Dieren welke geen aantoonbare BVD-vrije status bezitten, krijgen geen toegang tot het terrein

IBR: zowel vrije als niet vrije bedrijven moeten in een inspanning leveren omdat op andere keuren is gebleken dat de regels onvoldoende veiligheid gaven. De organisatie wil van een ieder ook een bewijs ontvangen van de geleverde inspanningen.

Runderen afkomstig van een officieel vrij bedrijf:

Vaccinatie minimaal twee tot maximaal zes weken voor de fokveedag of bloedonderzoek op IBR afweerstoffen (gE-test) maximaal 10 dagen voor de fokveedag. Dierenartsverklaring van deze enting of de uitslag van het bloedonderzoek een week voor de fokveedag inleveren bij de organisatie (J. de Vor)

Runderen afkomstig van een niet vrij bedrijf:

1.Bloedonderzoek op IBR-afweerstoffen (gE-test) van het deelnemende rund max. 8 weken voor de fokveedag met een GUNSTIGE UITSLAG (niet aangetoond)

2.Vaccinatie(s) volgens bijsluiter entstof minimaal twee weken tot max. 6 maanden voor fokveedag.

Dierenartsverklaring van deze enting en de gunstige bloeduitslag 1 week voor de fokveedag inleveren bij de organisatie (J. de Vor). De IBR enting dient twee maal plaats te vinden op het moment van opgave eind augustus en circa twee weken voor de veekeuring.

Alle in te zenden dieren moeten ‘s morgens om 08.45 uur op het terrein zijn en mogen het terrein niet verlaten voor het einde van de keuring.

Alle opgegeven dieren dienen voorzien te zijn van 2 oormerken.

De dieren dienen per 1 april van het jaar der keuring op het bedrijf aanwezig te zijn.

De keuring geschiedt uitsluitend op exterieur.

De keuringen vangen aan om 09.30 uur. Aanvoeren van de koeien op het terrein mag vanaf 1 okt 00.00 uur.

Er wordt vanuit gegaan dat de door u opgegeven dieren aanwezig zijn.

Het Bestuur van de vereniging is bevoegd inzenders te weigeren.

Ten behoeve van IBR zullen de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Inzenders zijn zelf aansprakelijk voor veterinaire risico’s.

Verdacht zieke dieren (IBR) mogen beslist niet ingezonden worden.

Veewagens/veekarren mogen voor het vervoer van de dieren slechts 1 keer gebruikt worden en moeten op het terrein aanwezig blijven tot na afloop van de keuring.

Alle koeien en pinken kunnen onder een tent geplaatst worden;

Er wordt géén prijzengeld uitbetaald;

De keuring omvat de volgende rubrieken:

Rubriek B:Melkgevende dieren;

Rubriek C:Bedrijfscollecties: bedrijven tot 50 melkkoeien : 3 dieren

bedrijven met meer dan 50 koeien: 4 dieren

Indeling rubriek B is als volgt:

Jongere koeien* : geboren na 1 juli 2013
Middenklasse koeien: geboren vóór 1 juli 2012

Oudere koeien: geboren vóór 1 okt  2011

*) Kenmerk vaars: 1x gekalfd; vaarzen gekalfd ouder dan 2.08 worden ingedeeld in middenklasse.

Indien vaarzen tweemaal hebben gekalfd, worden deze ingedeeld in de middenklasse rubriek.

Kampioenskeuring uit de daarvoor in aanmerking komende rubrieken:

Kampioen jongere, middenklasse en oudere koeien uit rubriek B.

Beste bedrijfsgroep uit rubriek C.

Koe met het beste uier uit de categorieën jongere, middenklasse en oudere koeien uit rubriek B.

Lidmaatschap:

Inzenders van vrouwelijk rundvee dienen lid te zijn/worden van de Vereniging.

De contributie bedraagt € 25,– per jaar.

Het inschrijfgeld dient bij de opgave voldaan te worden.

S.V.P. gelijktijdig met de opgave het bijgevoegde machtigingsformulier

van de Gezondheidsdienst ingevuld retourneren.

Opgaveformulier VOORBRENGWEDSTIJD

tijdens 104e Fokveedag te Hoornaar op 1 oktober 2016

Tijdens de voorbrengwedstrijd wordt door een speciaal daarvoor aangewezen jury beoordeeld op het voorbrengen, toilet en exterieur van het rund.

Deelname is mogelijk voor de jeugd van 13 tot en met 23 jaar met één dier per deelnemer. Het dier (pink) moet geboren zijn tussen  1 oktober 2014 en 1 februari 2016.

De voorbrengwedstrijd vindt plaats net voor de middag (11.20 exterieur) . En toilet en voorbrengen net na de middag zodat de jeugd ook voldoende gelegenheid heeft om met een koe te lopen….

 

Naam dier

Levensnummer:

Geboortedatum dierNaam vader
 

 

  

 

Naam deelnemer:

 

Adres  :

 

Postcode+woonplaats:

 

Leeftijd:

Je kunt dit aanmeldingsformulier vóór 29 augustus mailen of per post sturen naar Jeroen de Vor, Burg berendsstraat 17, 4243 JG Nieuwland

e-mail: gebrdevor@hotmail.com

Share